Danh mục

Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch

1. Nghĩa vụ của Người Bán:

+ Cung cấp thông tin chính xác: Người bán phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm thông tin về chất lượng, tính năng, giá cả, và các điều kiện hoặc hạn chế liên quan.

+ Bảo vệ quyền lợi của khách hàng: Người bán phải tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng, bao gồm quyền lợi về bảo vệ thông tin cá nhân, quyền lợi về việc nhận hàng hoặc dịch vụ chất lượng và đúng hẹn.

+ Chấp nhận và xử lý đơn hàng: Người bán phải chấp nhận và xử lý đơn hàng của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả, bao gồm việc xác nhận đơn hàng, giao hàng đúng hẹn và xử lý các yêu cầu hoàn trả hoặc đổi trả nếu có.

+ Bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng: Người bán phải bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và không tiết lộ thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của khách hàng.

2. Nghĩa vụ của Khách Hàng:

+ Thanh toán đúng hạn và đúng số tiền: Khách hàng phải thanh toán đúng hạn và đúng số tiền theo các điều khoản và điều kiện đã thỏa thuận trong giao dịch, bao gồm cả các khoản phí và chi phí liên quan.

+ Thông tin chính xác và đầy đủ: Khách hàng cần cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi đặt hàng hoặc sử dụng dịch vụ, bao gồm thông tin về địa chỉ giao hàng, thông tin liên lạc và các thông tin thanh toán.

+ Nhận và kiểm tra hàng hóa hoặc dịch vụ: Khách hàng phải nhận và kiểm tra hàng hóa hoặc dịch vụ một cách cẩn thận và thông tin ngay cho người bán nếu có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến chất lượng hoặc đúng hẹn.

+ Tuân thủ các điều khoản và điều kiện: Khách hàng cần tuân thủ các điều khoản và điều kiện được đặt ra bởi người bán, bao gồm các hạn chế và điều kiện về việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ.

Giỏ hàng