Danh mục

Chính sách vận chuyển

Để thuận tiện trong việc giao nhận hàng hóa cho Bên Mua. Và hai bên bán và bên mua đạt được lợi ích chung. Công ty Cầu trục Đại Việt luôn hỗ trợ Bên Mua tối đa về phương thức vận chuyển một cách tốt và tối ưu chi phí nhất. Thời gian cấp hàng sẽ là thỏa thuận giữa hai bên để tìm được tiếng nói chung và đều có lợi cho bên bán và bên mua.

Trách nghiệm của thương nhân: Cung cấp thông tin chính xác, Chứng thực và ký kết chứng từ, chuyển giao chứng từ

Trách nghiệm chung:  Tuân thủ quy định phát lý, xử lý tranh chấp,  Bảo vệ quyền lợi của người mua và người bán

Giỏ hàng